References

www.chitrolekha.com/V1/n2/09_Dashabatar_Taas_of_Bishnupur.pdf

Folk Artists of West Bengal and the Artist Community, Tarapada Santra; translated by Shankar Sen; Niyogi Books, 2011

Lokojo Shilpo, ed. Barun Kumar Chakraborty;
 Parul Prakashani, Kolkata, 2011

Related Information

 https://manvironment.wordpress.com/2013/10/07/bhaskar-fouzdar-dashavatar-bishnupur/