Home > Birbhum > Artists & Artisans
Artists & Artisans
Abdul Halim
Baul-Fakir
Alima Khatun
Kantha
Ananta Malakar
Shola
Bholanath Karmakar
Sherpai
Chhabi Besra
Leaf ornaments
Debdas Baul
Baul-Fakir
Debu Murmu
Leaf ornaments
Hansi Mardi
Deoal Chitro
Kailash Karmakar
Sherpai
Kalam Patua
Kalighat Pata
Kamal Malakar
Shola
Kanai Das Baul
Baul-Fakir
Lovely Bibi
Kantha
Madhab Pramanik
Raibneshe
Purna Chandra Das
Baul-Fakir
Sabihar Banu
Kantha
Sahadev Kisku
Banam, Chadar Badani
Saleha Bibi
Kantha
Sanjay Mardi
Banam
Shantanu Karmakar
Sherpai
Som Murmu
Banam, Chadar Badani
Sunil Thandar
Raibneshe
Tajkira Begum
Kantha
Takdira Begum
Kantha
Tarun Das
Ektara, Khamok
Umme Salma Khatun
Kantha